Czym jest emisja niezorganizowana?

Wiesz, czym jest emisja niezorganizowana? To inaczej emisja ze źródeł rozproszonych, czyli takich, które nie mają konkretnie prowadzonej organizacji. Ich udział w oddziaływaniu na atmosferę wynika z rozprzestrzeniania się pyłu z hałd, dymów powstających w wyniku pożarów na znacznych obszarach czy działania systemów wentylacyjnych. Poniżej przyglądamy się nieco bliżej temu zagadnieniu.

Rodzaje źródeł emisji niezorganizowanej

Obecnie specjaliści wyróżniają dwa rodzaje źródeł emisji niezorganizowanej(http://wszystkooemisjach.pl/6/emisja-niezorganizowana). Pierwszym źródłem są nieszczelności, to jest powstające w trakcie eksploatacji ubytki i rozszczelnienia instalacji różnego typu, które najczęściej związane są ze stałą obsługą cieczy lub produktów gazowych.

Drugim źródłem o charakterze niezorganizowanym jest emisja powodowana dyfuzją, rozpatrywaną jako proces niekontrolowanego czy też „samodzielnego” przenikania substancji gazowych oraz pyłów pochodzących z instalacji bezpośrednio do środowiska. W jakich sytuacjach można mieć do czynienia ze zjawiskiem dyfuzji? Łatwo opisać je na przykładzie hałd piasku, żwiru lub innych materiałów sypkich, które są składowane na otwartym terenie, bez dodatkowej osłony. Drobiny takich substancji są przenoszone wraz z wiatrem, wnikając do środowiska. Podobnie dyfuzja wygląda w przypadku prac przeładunkowych czy podczas wystawiania do wysuszenia wyrobów poddanych lakierowaniu lub innym działaniom chemicznym.

Czy można ograniczyć emisję niezorganizowaną?

W zależności do źródła emisji niezorganizowanej istnieją metody umożliwiające przynajmniej częściowe ograniczenie przedostawania się pyłów i gazów do środowiska. Redukcja emisji za pomocą podanych przykładów może być traktowana uniwersalnie i stosowana tak przez duże podmioty przemysłowe, jak i znacznie mniejsze obiekty.

W przypadku hałd umiejscowionych na otwartej przestrzeni zaleca się zraszanie materiałów sypkich wodą, okrywanie za pomocą szczelnych płacht czy montaż murów oporowych. Jeśli planowane jest ograniczenie emisji wynikającej z wyładunków, na przykład węgla z wagonów lub naczepy, zalecane jest przeniesienie tego procesu (w ramach możliwości) do pomieszczeń zamkniętych czy wiat. Regulacja wysokości zrzutu i obniżenie jej do około 50 centymetrów również ogranicza dyfuzję pyłów.

Emisję niezorganizowaną wynikającą z nieszczelności można ograniczyć poprzez działania bieżące, związane przede wszystkim z regularną kontrolą stanu technicznego instalacji. Szybka identyfikacja ewentualnych rozszczelnień i usuwanie ich to podstawowa metoda przy problemie tej kategorii.

Ogólnym działaniem polecanym wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, jest całkowite likwidowanie źródeł emisji niezorganizowanej. Pierwszą możliwością jest ich hermetyzacja, to jest taka zabudowa, która zapobiegać będzie pyleniu w każdym kierunku. Innym sposobem, zazwyczaj nieco droższym i wymagającym większego zaangażowania jest montaż systemów filtrujących powietrze, które zatrzymują pył przed przedostaniem się do atmosfery.