Gdzie szukać pomocy w sprawach karnych

Gdzie szukać pomocy w sprawach karnych?

Osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstwa mogą korzystać z pomocy prawnej z urzędu. Nie jest to jednak jedyny sposób na uzyskanie obrony. Ponadto przy obrońcy z urzędu należy spełnić określone warunki. Dowiedz się więcej o tym, gdzie można uzyskać pomoc w sprawach karnych.

Znalezienie adwokata w sprawach karnych na własną rękę

Zwykle osoba oskarżona lub podejrzana o przestępstwo ma dwie możliwości: samodzielny wybór adwokata, lub skorzystanie z pomocy obrońcy z urzędu. Choć w obu przypadkach rolą adwokata jest działanie w interesach klienta, zdecydowanie częściej sprawy zostają pomyślnie zakończone dla oskarżonego, kiedy na własną rękę znajdzie obrońcę. Otóż, maciag-kancelaria.pl zatrudniona na prośbę klienta przywiązuje znacznie większą wagę do szczegółów i dąży do maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta. W rozpoczętym postępowaniu karnym wolność, mienie i dobre imię osoby oskarżonej są zagrożone. Niezwykle ważna jest więc profesjonalna praca adwokata.

Co ważne poszukiwaniem dobrego adwokata możemy, a nawet powinniśmy się zająć przed przesłuchaniem, w którym występujemy w roli świadka. Wówczas adwokat bierze udział w przesłuchaniu w roli pełnomocnika świadka.

Obrońca z urzędu w sprawach karnych

Obrońca nie zawsze musi zostać ustanowiony z wyboru oskarżonego. Sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu:

  • na wniosek oskarżonego,
  • bez wniosku oskarżonego (obrona obligatoryjna).

Prawo do obrońcy z urzędu na wniosek oskarżonego przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów związanych z obroną bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej rodziny.

W przypadku obrony obligatoryjnej obrońca z urzędu zostaje wyznaczony, kiedy:

  • oskarżony jest głuchy, niemy bądź niewidomy,
  • oskarżony nie ukończył 18 lat,
  • oskarżony mógł być niezdolny do rozpoznania znaczenia popełnionego czynu lub jego zdolność kierowania postępowaniem nie była w trakcie popełniania tego czynu wyłączona, lub ograniczona,
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do stanu zdrowia psychicznego, który może nie pozwalać na udział w postępowaniu lub samodzielne prowadzenie obrony,
  • sąd uzna, że udział obrony jest niezbędny.

W wyżej wymienionych przypadkach sąd może nawet bez składania wniosku wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu.

Adwokat w sprawach karnych – jego zadania

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obrońcą z urzędu, czy z obrońcą ustanowionym z wyboru oskarżonego, rola adwokata w sprawach karnych jest zawsze taka sama. Do najważniejszych zadań zaliczamy:

  • udzielanie porad prawnych,
  • obronę osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej,
  • obronę podejrzanego/oskarżonego we wszystkich etapach postępowania karnego (postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym).