znaki informacyjne BHP

Znaki informacyjne BHP – do czego są nam potrzebne?

Znaki informacyjne BHP lub inaczej – znaki bezpieczeństwa, przekazują konkretne komunikaty w sytuacjach zagrożenia osobom, które znajdują się np. w miejscu pracy lub szkole, na uczelni. Takie znaki mogą mieć na celu zapobieganie wypadkom, sygnalizowanie zagrożeń dla zdrowia, wskazywać drogę awaryjną lub miejsce, w którym znajdują się sprzęty bezpieczeństwa lub instrukcje zachowań w sytuacjach awaryjnych.

Ze strony http://opusplus.pl/produkt/bhp-i-ppoz/ można dowiedzieć się o materiałach, z jakich wykonuje się znaki informacyjne BHP, aby mogły służyć przez lata.

Jakie znaki informacyjne BHP można spotkać w zakładach pracy?

By miejsce prac zostało odpowiednio oznaczone znakami bezpieczeństwa, powinny zostać rozmieszczone tablice informacyjne informujące o drodze ewakuacyjnej lub uskokach, w celu zapobiegania wypadkom. Każda przeszkoda, która może stanowić utrudnienie podczas potencjalnej ewakuacji, powinna być odpowiednio oznakowana.

W miejscach komercyjnych nie powinno zbraknąć także znaków przeciwpożarowych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. W niektórych instytucjach także znaki budowlane, dla wodociągów i gazownictwa, transportowe, przemysłowe i ARD.

Znaki informacyjne BHP powinny być umieszczone w widocznym miejscu, być czytelne i łatwe w zrozumieniu. Z tego względu każda osoba przebywająca na terenie komercyjnej nieruchomości powinna znać znaczenie barw konkretnych znaków.

Co oznaczają barwy znaków informacyjnych BHP?

Wyróżnia się cztery kolory znaków bezpieczeństwa, każdy z nich sygnalizuje coś innego.

Czerwone znaki bezpieczeństwa

Są to informacje o zakazie, mogą przestrzegać przed niebezpiecznymi zachowaniami na terenie obiektu. Najczęściej spotykanymi w takich miejscach znakami są: zakaz palenia lub zakaz przejścia. Takie znaki są łatwe w zrozumieniu, często przedstawiają wizerunek lub przedmiot wraz z wyraźnym, czerwonym przekreśleniem – zakazem.

Kolorem czerwonym oznacza się także urządzenia przeciwpożarowe oraz drogi – drzwi przeciwpożarowe lub gaśnica.

Żółte znaki bezpieczeństwa

Żółte znaki są ostrzegawcze. Zwracają uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności np. w okolicach niewidocznego uskoku lub innej przeszkody. Takie znaki umieszcza się w miejscach pracy, gdzie wykonuje się niebezpieczne czynności. Takie znaki przestrzegają przed zbliżaniem się do maszyn, które mogą spowodować obrażenia.

Niebieskie znaki bezpieczeństwa

Kolor niebieski informuje o nakazie. Określają konkretne zachowania lub stosowanie się do środków ostrożności. Są to wszelkiego rodzaju nakazy zakładania odpowiedniej odzieży lub masek ochronnych. Znaki nakazu można również zaobserwować na maszynach w fabrykach, sugerujące zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do czynności.

Zielone znaki bezpieczeństwa

Zielone znaki najczęściej wskazują wyjście ewakuacyjne lub pierwszą pomoc medyczną. Tego typu znaki spotyka się najczęściej i są najbardziej widoczne w większości miejsc, gdzie przebywa wiele osób – może to być nawet sklep spożywczy.

Takie znaki nie przestrzegają przed niebezpieczeństwem, są jedynie wskazówkami podczas nagłej sytuacji.

Ochrona przeciwpożarowa – znaki informacyjne BHP uwzględniające wszystkie barwy

Znaki ochrony przeciwpożarowej składają się z 5 grup i uwzględniają wszystkie znaki – zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne, a więc spotyka się je w każdym, przypisanym konkretnym grupom znaków, kolorze.

  • Sprzęt pożarniczy oznakowany jest kolorem czerwonym.
  • Materiały lub obszary szczególnego zagrożenia pożarowego będą w kolorach żółtych lub biało-czerwonych.
  • Drogi ewakuacji – zielone.
  • Urządzenia sygnalizacji pożarowej to kolor czerwony.
  • Znaki uzupełniające lub nakazujące zakładanie odpowiedniej odzieży można spotkać w kolorach zielonych, czerwonych i niebieskich.

Bardzo ważna jest znajomość znaków bezpieczeństwa BHP, znaczenia kolorów, kształtów i symboli. Dzięki temu zachowuje się ostrożność i bezpieczeństwo w miejscach, w których przebywa wiele osób. Znajomość znaków eliminuje ryzyko doznania krzywdy lub wyrządzenia jej innym.