Ubieganie się o odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie za wypadek samochodowy, określane też mianem komunikacyjnego czy powypadkowego może być wypłacone przez sprawcę, zakład ubezpieczeniowy sprawcy czy też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Poszkodowanym w wypadku drogowym może być natomiast zarówno kierowca, jak i pasażer pojazdu, pieszy czy też osoba poruszająca się jednośladem – rowerem lub motocyklem. W jaki jednak sposób dochodzi się odszkodowania? Czy odszkodowanie będzie tym samym, co zadośćuczynienie?

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Na samym początku warto krótko rozróżnić te dwa pojęcia, które często są stosowane zamiennie, jednak odnoszą się do dwóch różnych sytuacji. Należy zatem pamiętać, że:

  • odszkodowanie to świadczenie pieniężne mające na celu rekompensatę poniesionej szkody materialnej; wyróżnia się odszkodowania: za szkodę obejmującą rozstrój zdrowia (w tym uszkodzenia ciała), za śmierć bliskiej osoby, w wyniku której doszło do znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej i życiowej oraz za typowe szkody majątkowe;
  • zadośćuczynienie to również świadczenie pieniężne, jednak wypłacane za doznaną krzywdę, a więc uszczerbek i cierpienie natury psychicznej; może być związane z udowodnionym naruszeniem dóbr osobistych czy też być traktowane jako rekompensata cierpienia wynikającego ze straty bliskiej osoby.

Łatwo można wywnioskować, że po wypadku drogowym poszkodowany lub jego rodzina mogą ubiegać się zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Dochodzenie odszkodowania z pomocą specjalisty

Dochodzenie odszkodowania(http://adwokatpelinski.pl/uslugi/12-sprawy-o-dochodzenie-odszkodowania-i-zadouczynienia) czy też zadośćuczynienia z pomocą specjalisty, takiego jak adwokat czy radca prawny pozwala uporządkować wszystkie dokumenty i postępować zgodnie z przepisami. Prawnik jest przy tym w stanie udzielić pomocy prawnej w przypadku dochodzenia odszkodowania za szkody na osobie czy szkody majątkowe wynikające z wypadków komunikacyjnych, w pracy czy też spowodowanych błędem medycznym lub diagnostycznym.

W kancelarii adwokackiej poszkodowany będzie miał możliwość omówienia każdego etapu postępowania. Zostanie także dokładnie poinformowany o tym, jakiego rodzaju dokumenty będą niezbędne do stworzenia materiału dowodowego. Na ich podstawie prawnik będzie także w stanie przeanalizować możliwości wystosowania roszczenia odszkodowawczego. Po dopełnieniu niezbędnych formalności i ustaleniu podmiotu, który jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkody możliwe będzie dochodzenie odszkodowania czy to polubownie przed zakładem ubezpieczeniowym, czy też przed sądem.

O jakie odszkodowanie może ubiegać się poszkodowany?

W przypadku udowodnionego uszczerbku na zdrowiu osoba poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego może ubiegać się o:

  • zwrot kosztów leczenia, opieki zdrowotnej i rehabilitacji,
  • rekompensatę strat wynikających z faktu utraty zarobków,
  • rentę – uzupełniającą lub na tak zwane zwiększone potrzeby,
  • odszkodowanie o charakterze jednorazowym.

Adwokat czy też firma zajmująca się dochodzeniem odszkodowań z pewnością dokładnie ustali możliwości poszkodowanego oraz dokładnie wyliczy wysokość roszczenia.