podchloryn sodowy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o podchlorynie sodu

Z chemicznego punktu widzenia, podchloryn sodowy to sól sodowa kwasu podchlorawego o wzorze NaOCl. Można go uzyskać poprzez dodanie chloru do ługu sodowego o odpowiednim stężeniu, podczas elektrolizy soli kuchennej oraz z chlorku wapniowego i roztworu sody, jako produkt uboczny podczas syntezy chlorku sodowego.

Zastosowanie i właściwości podchlorynu sodu

Osoby zainteresowane kupnem tego związku chemicznego w konkretnym celu, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wiele ma on różnych zastosowań. O zaletach tego roztworu można dowiedzieć się więcej ze strony: chemikam.pl/podchloryn-sodu. Jest to substancja silnie alkaliczna, a więc posiada odczyn pH (12÷13). Jest wykorzystywany do odkażania, ze względu na swoje utleniające właściwości. Stosowany do oczyszczania ran i zapobiegania zakażeniom dzięki właściwościom zabijającym drobnoustroje.

Podchloryn sodu – jak przechowywać?

Niestety, tego roztworu nie można przechowywać byle gdzie. Temperatura i światło słoneczne są czynnikami, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na właściwości podchlorynu sodu. Najlepszym miejscem będzie pomieszczenie o temperaturze niższej niż 23 stopnie i z brakiem dopływu światła słonecznego. Zbiorniki, w których planujemy go przechowywać powinny być czyste i wykonane najlepiej ze szkła lub polichlorku winylu. Należy pamiętać o uniemożliwieniu dostępu dwutlenku węgla i wilgoci. Oba te czynniki mogą spowodować korozję. Powinien być przechowywany w dobrze wentylowanym miejscu.

Zagrożenia związane ze stosowaniem podchlorynu sodu

 • Powodowanie korozji metali
 • Działanie żrące/uczulające na skórę
 • Zagrożenie dla środowiska wodnego
 • Działanie toksyczne na narządy
 • Ból żołądka
 • Uszkodzenia/podrażnienia oczu
 • Rakotwórczy
 • Może szkodliwie wpływać na rozrodczość
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe
 • Może spowodować ból oczu, łzawienie lub zaczerwienienie
 • Mogą pojawić się pęcherze na skórze

Podchloryn sodu – Środki ostrożności

Jeśli roztwór zmieni stan skupienia z ciekłego na gazowy, mgłę, parę lub pył nie należy go wdychać. Obchodząc się z podchlorynem sodu należy zakładać rękawice ochronne i unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku, w którym ciecz dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć twarz wodą i opłukiwać ją przez kilka minut. Tak samo należy postąpić w sytuacji zetknięcia się roztworu ze skórą – spłukać miejsce pod strumieniem wody i zdjąć ubrania, który także mogły zostać zabrudzone.

Należy leczyć się objawowo lub skontaktować z lekarzem, jeśli nieumyślnie doprowadzimy do wdychania przez nas dużej ilości toksycznej substancji. W przypadku połknięcia roztworu (nawet najmniejszej ilości) należy zgłosić się do lekarza specjalizującego się leczeniem zatruć truciznami. Jeśli pomimo zachowania środków ostrożności i postępowania zgodnie ze wskazówkami odczuwamy jakikolwiek dyskomfort, warto zasięgnąć porady medycznej.

Aby uniknąć przedostania się roztworu do organizmu, skóry i oczu, należy zakładać właściwe wyposażenie ochrony osobistej. Jeśli materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub nosić aparat oddechowy. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać pokarmów, które znajdowały się w pomieszczeniu, w którym przechowujemy podchloryn sodowy. Nawet jeśli zachowujemy wszystkie środki ostrożności, przed przystąpieniem do spożywania posiłku lub napoju, konieczne jest dokładnie umycie rąk oraz twarzy. Ściągnąć należy zanieczyszczoną odzież.

Odzież ochronną należy dobrać odpowiednio do wykonywanej czynności z zastosowaniem podchlorynu sodu. Brać pod uwagę należy miejsce pracy, stężenie oraz ilość substancji. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, od jakiego producenta kupujemy odzież ochraniającą przed chemikaliami. Ważne, by była ona najwyższej jakości i w stanie w pełni nas ochraniać.

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba że jest się odpowiednio przeszkolonym lub uprawnionym do udzielania tego typu pomocy.